Privacy Policy Verklaring

Privacy Policy verklaring 

Fysiotherapie Praktijk Stadscentrum 

Griekenlandlaan 6

2711 GA Zoetermeer

Praktijk Fysiotherapie Stadscentrum bestaat uit de volgende praktijken:

 • Fysiotherapie Stadscentrum BV (kvk-nummer: 27354517)
 • Fysiotherapie Boxma Bv (kvk-nummer: 52862631)

Verwerking persoongegevens

Voor de verwerking van persoonsgegevens maakt Praktijk Fysiotherapie Stadscentrum gebruik van het softwareprogramma Intramed Online, waarmee we  een verwerkingsovereenkomst mee hebben.

Intramed is een softwareprogramma voor de praktijkvoering van een fysiotherapiepraktijk. Hier worden de persoonsgegevens van onze patiënten verwerkt.

Praktijk Fysiotherapie Stadscentrum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Fysiotherapie Stadscentrum houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waardoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welk minimaal nodig zijn voor de doeleinden waardoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de  doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, hierop willen wijzen en deze respecteren.

Praktijk Fysiotherapie Stadscentrum is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin ,vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN PATIËNTEN OF CLIËNTEN

Persoonsgegevens van patiënten worden door Praktijk Fysiotherapie Stadscentrum verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen(en):

-Patiëntengegevens vastleggen t.b.v. behandelproces ;en betaling door zorgverzekeraars

-Cliëntgegevens vastleggen t. b .v (medische training);

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-De behandelovereenkomst of abonnement;

Voor de bovenstaande doelstelling(en)kan Praktijk Fysiotherapie Stadscentrum de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– (zakelijk)telefoonnummer;
– (zakelijk)E-mailadres;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Gezondheidsgegevens;
– Verzekeringsgegevens;
– BSN;
– ID of paspoortnummer;

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Fysiotherapie Stadscentrum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en)voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst.15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);

– Het verzorgen van de (financiële)administratie;

– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

– Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;

– Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers)maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijke geval dienen wij  medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16),indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Praktijk Fysiotherapie Stadscentrum bewaard persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waardoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende  technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens  Praktijk Fysiotherapie Stadscentrum van uw gegevens kennis kunnen nemen ,zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregel;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overgedragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aan leiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem contact met ons op!

Contactgegevens

Praktijk Fysiotherapie Stadscentrum
Griekenlandlaan 6
2711GA Zoetermeer
079-3418032
info@fysiotherapiestadscentrum.nl